Anunţuri

ECO - SAL 2005 SA anunta începerea procesului de recrutare si selectie pentru pozitia de Director General al Societătii - 25.01.2022

Societatea ECO SAL 2005 S.A Targoviste asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.


Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 1. Studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;

 2. Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;

 3. Capacitatea deplina de exercitiu;

 4. Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;

 5. Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;

 6. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii

 7. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani

 8. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.


Conditii specifice

 1. Studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenta;

 2. Vechime de minimum 7 ani in munca;

 3. Experienta de conducere de minimum 5 ani in cadrul unor societati comerciale, regii autonome sau institutii publice

 4. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus de cel puțin 5 ani

 5. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)


Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:


 1. Dosarul de candidatură.

 2. Matricea profilului de candidat.

 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.


Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;

 • copia diplomelor de studii;

 • curriculum vitae

 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.

 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.

 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;

 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;

 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;

 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;

 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;

 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.


* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii ECO SAL 2005 S.A Targoviste ( www.ecosal.ro )


Dosarul de candidatură se va depune până la data de 25.02.2022, ora 12.00 la Serviciul Resurse Umane al Societatii ECO SAL 2005 S.A Targoviste, Str. Domneasca nr. 171A, Targoviste, Jud. Dambovita în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii ECO SAL 2005 S.A Targoviste” , precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului.


Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.


Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a le fi anuntate personal. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0245.614.992.

ECO – SAL 2005 SA angajeaza muncitori necalificati - 19.01.2022

ECO – SAL 2005 SA angajeaza muncitori necalificati

Pentru relații suplimentare ne puteti contacta la:

 • telefon: 0245/616583

 • email: contact@ecosal.ro

Începerea procesului de recrutare şi selecție pentru 7 poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ECO-SAL 2005 S.A. - 12.06.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță începerea procesului de recrutare şi selecție pentru 7 (șapte) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ECO-SAL 2005 S.A.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecție sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectați în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecție prealabilă sunt:

 • cel puţin un membru trebuie să aibă studii economice cu experienţă de cel puțin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;

 • cel puțin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii juridice cu experiență de cel puțin 5 ani in domeniul juridic;

 • cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii tehnice cu experiență de cel puțin 5 ani in domeniul tehnic;

 • în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(4) al OUG nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituţii publice;

 • în mod obligatoriu, în selecţia candidaților se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;

 • majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi şi independenți, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;

 • o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;

 • membrii consiliului de administrație sunt persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabile;

 • selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenței;

 • candidaţii care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe lista scurtă vor fi ulterior înştiințați să depună o declarație de intenţie realizată conform scrisorii de aşteptări.

Condiţiile generale de participare sunt:

 • studii superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

 • cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene cu condiția să aibă domiciliul în România;

 • capacitate deplină de exerciţiu; stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

 • să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

 • nu a fost inițiată şi nu se află în desfăşurare nici o procedură de natură penală împotriva lor şi nu au înscrieri în cazierul judiciar;

 • nu au înscrieri în cazierul fiscal;

Criteriile de evaluare / selecție finală a candidaților – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.

 2. Matricea profilului de candidat.

 3. Declaraţia de intentie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;

 • copia diplomelor de studii;

 • curriculum vitae cazierul judiciar / declarație pe proprie răspundere conform formular nr. 1;

 • cazier fiscal / declaratie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;

 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;

 • declarație pe proprie răspundere privind statutul de „independent” conform formular nr. 4;

 • declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost şi nici nu se află în situația desfăşurării unei proceduri de natură penală împotriva sa conform formular nr. 5;

 • declarație pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administrație ale întreprinderilor publice, altele decât cel in care urmează a fi numit conform formular nr. 6;

 • declarație de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție conform formular nr. 7;

 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 8;

 • declaratie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională conform formular nr. 9.

Candidații incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal și adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu. Documentele necesare în procesul de recrutare / selecție și formularele de declarații se regăsesc pe pagina de internet a Municipiului Targoviste (www.pmtgv.ro) şi pe pagina de internet a Societăţii ECO-SAL 2005 S.A. (www.ecosal.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 03.03.2021, ora 12.00, la registratura Primăriei Municipiului Târgovişte, str. Revoluției nr. 1-3, Jud. Dâmboviţa în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ECO-SAL 200 S.A , precum si numele candidatului. Totodata, in mod obligatoriu, dosarul se va transmite si in format electronic pe adresa Expertului independent, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, respectiv aconsiliu@gmail.com.

Plicurile ajunse după data și ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidații declarați admişi la etapa de selecție a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluați în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anuntate personal prin intermediul postei electronice.

Relaţii suplimentare se pot obține din partea Expertului Independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL la tel: 0799.35.85.82

[ Descarcă documente şi formulare ]


ECO – SAL 2005 SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului de auditor intern - 12.06.2019

ECO – SAL 2005 SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului de auditor intern, in data de 25.06.2019, orele 11.00, la sediul societatii.

Conditii de participare:

– studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;

– certificate / diplome sau alte acte doveditoare care atesta specializarea ca auditor, respectiv certificat de atestare pentru functia de auditor emis de ministerul finantelor publice prin ucaapi;

– vechime: minim 5 ani in functia de auditor ;

– durata norma : 4h / 8 h.

Dosarul de concurs va contine:

– cerere de participare la concurs adresata directorului general ;

– copie a actului de identitate ;

– copii si originale ale documentelor care atesta studiile absolvite ;

– curriculum vitae;

– copie certificat naștere ;

– copie si original a carnetului de munca sau, după caz, adeverinta care sa ateste vechimea în munca , în meserie si/sau în specialitatea studiilor ;

– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie – clinic sănătos ;

– cazier judiciar.

Dosarele se vor depune pana la data de 20.06.2019 la secretariatul societății din Calea Domnesca nr.171A.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă, interviu.

Tematica este pusa la dispozitia solicitantilor pe site-ul societatii – ecosal.ro

Relații suplimentare la telefon 0245/616583

ECO – SAL 2005 SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului de auditor intern - 28.05.2019

ECO – SAL 2005 SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului de auditor intern, in data de 10.06.2019, orele 11.00, la sediul societatii.

Conditii de participare:

– studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;

– certificate / diplome sau alte acte doveditoare care atesta specializarea

Ca auditor, respectiv certificat de atestare pentru functia de auditor emis de Ministerul Finantelor Publice prin UCAAPI;

– vechime: minim 5 ani in functia de auditor ;

– durata norma : 4h / 8 h.

Dosarul de concurs va contine :

– cerere de participare la concurs adresata directorului general ;

– copie a actului de identitate ;

– copii si originale ale documentelor care atesta studiile absolvite ;

– curriculum vitae;

– copie certificat naștere ;

– copie si original a carnetului de munca sau, după caz, adeverinta care sa ateste vechimea în munca , în meserie si/sau în specialitatea studiilor ;

– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie – clinic sănătos ;

– cazier judiciar.

Dosarele se vor depune pana la data de 05.06.2019 la secretariatul societății din calea domnesca nr.171 a.

Tipul probelor de concurs: probă scrisă, interviu.

Relații suplimentare la telefon 0245/616583

Bibliografie:

1. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şI completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şI completările ulterioare;

3. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,republicată, cu modificările șI completările ulterioare;

4. Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şI completările ulterioare;

5. Legea nr. 53/2003 codul muncii, cu modificările şI completările ulterioare;

6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

7. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice

Scrisoare de asteptari privind activitatea organelor de conducere ale S.C. Eco-Sal 2005 S.A. - 22.02.2018

Scrisoare de asteptari - Anexa la HCL-60

Eco-Sal 2005 S.A. Targovişte anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii - 15.02.2018

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

1. Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul Horticultura / Silvicultura

2. Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;

3. Capacitatea deplina de exercitiu;

4. Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;

5. Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;

6. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii

7. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani

8. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Conditii specifice

1. Studii superioare de lunga durata la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul Horticultura/Silvicultura;

2. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților pe care le-au administrat/condus de cel putin 3 ani;

3. Experiență profesională de cel putin 3 ani;

4. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

5. Sa aiba experiență în domeniile care oglindesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori;

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.

2. Matricea profilului de candidat.

3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

– copia actului de identitate;

– copia diplomelor de studii;

– curriculum vitae

– documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea/managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.

– copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.

– cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;

– cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;

– adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;

– declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;

– declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;

– declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului. Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societatii ECO-SAL 2005 TARGOVISTE (www.ecosal.ro)

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 15.03.2018 ora 12.00 la Registratura Societatii, Calea Domneasca Nr. 171A, Targoviste, Judetul Dambovita în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii ECO-SAL 2005”, precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului. Obligatoriu dosarul se ve depune si in format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, respectiv aconsiliu@gmail.com

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul Societatii.

Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

Descarcare formulare

Anunț privind selecția unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Eco-Sal 2005 S.A. - 03.02.2017

FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, expert independent, specializata in selectia si recrutarea resurselor umane, desemnata sa deruleze procesul de recrutare al unui membru in Consiliului de Administratie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. TARGOVISTE anunta inceperea procedurii de selectie.

Cerinte:

1. Experienta anterioara in activitatea de administrare / management a unei intreprinderi publice profitabile sau a unei societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al ECO-SAL 2005 S.A. Cod CAEN 813 – Activitati de intretinere peisagistica, Cod CAEN 812 – Activitati de curatenie; activitati similare;

2. Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;

3. Capacitatea de a lua decizii si viziune pe termen lung in gestionarea unei intreprinderi, gindire analitica, capacitatea de a gestiona resursele.

Candidatii interesati sunt rugati sa trimita un CV insotit de documentele doveditoare ale pregatirii si experientei profesionale pe adresa office@foxconsultants.ro in termen de 7 zile de la publicarea prezentului anunt, respectiv pana la data de 13.02.2017.

Anunț privind selecția directorului adjunct al S.C. Eco-Sal 2005 S.A. - 30.09.2014

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. TÂRGOVIŞTE organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Director Adjunct:

1. Criterii de selecţie:

a) Condiţii generale: – are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale U.E. sau a statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de lege;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– este aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei;

– nu se află într-una din cauzele de incompatibilitate prevăzute de lege;

b) Condiţii specifice:

– studii superioare de lungă durată aboslvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti;

– experienţă de cel puţin 1 an într-o funcţie de conducere similară sau echivalentă, ori în funcţia de director general sau preşedinte al consiliului de administraţie în cadrul unei întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile în ultimii doi ani, având obiectul principal de activitate identic sau un obiect de activitate echivalent cu cel al societăţii; – cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, scris şi vorbit;

– permis de conducere categoria B;

– cunoştinţe de utilizare a computerului şi a programelor Microsoft Office;

2. Criterii de evaluare:

– îndeplinirea condiţiilor de participare dovedite prin conţinutul dosarului de participare;

– abilităţi manageriale;

– abilităţi de comunicare;

– orientare către rezultate;

– motivaţia candidatului.

3. Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

– scrisoare de intenţie;

– Curriculum Vitae (model european);

– copie dupa actul de identitate;

– copii ale documentelor ce atestă educaţia şi pregătirea profesională;

– documente/adeverinţa în original din care să rezulte experienţa de cel puţin 1 an într-o funcţie de conducere similară sau echivalentă, ori în funcţia de director general sau preşedinte al consiliului de administraţie în cadrul unei întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile în ultimii doi ani, având obiectul principal de activitate identic sau un obiect de activitate echivalent cu cel al societăţii;

– cazier judiciar;

– aviz psihologic (apt psihologic) pentru exercitarea unei funcţii de conducere, aviz emis de un psiholog autorizat;

– adeverinţa medicală care să ateste faptul că este clinic sănătos; – dosar plic.

Concursul se va desfăşura în două faze:

faza I – selecţia dosarelor;

faza II – interviu.

Candidaţii, vor depune dosarul pentru concurs în intervalul 01.10.2014 ora 8:00 – 06.10.2014 ora 16:00.

Dosarul va fi depus la sediul societătii din Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 171A, judeţul Dâmboviţa.

Rezultatul selectării va fi comunicat prin e-mail şi pe avizierul de la sediul societăţii, candidaţii declaraţi admişi urmând să fie contactaţi în vederea susţinerii unui interviu.

Anunț privind selecția directorului general al S.C. Eco-Sal 2005 S.A. - 11.03.2014

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. TÂRGOVIŞTE organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Director General.

1. Criterii de selecţie:

a) Condiţii generale:

– are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale U.E. sau a statelor aparţinând spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– are vârsta minimă reglementată de lege;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– este aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei;

– îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime şi celelalte condiţii specifice potrivit cerinţelor funcţiei;

b) Condiţii specifice:

– studii superioare de specialitate în domeniul horticultura sau silvicultură, absolvite cu diplomă de licenţă;

– vechime în muncă în specialitatea horticultură sau silvicultură de cel puţin 7 ani;

– experienţă într-o funcţie de conducere a unei întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate horticultură sau silvicultură, de cel puţin 5 ani;

– cunoştinţe în înfiinţarea şi întreţinerea culturilor şi plantaţiilor;

– experienţă în aplicarea Normelor Tehnice de Securitate în Muncă şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor;

– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, scris şi vorbit;

– permis de conducere categoria B.

2. Criterii de evaluare:

– îndeplinirea condiţiilor de participare dovedite prin conţinutul dosarului de participare;

– abilităţi manageriale;

– abilităţi de comunicare;

– capacitate de analiză, sinteză;

– orientare către rezultate;

– motivaţia candidatului.

3. Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

– scrisoare de intenţie;

– Curriculum Vitae (model european);

– copie dupa actul de identitate;

– copii ale documentelor ce atestă educaţia, pregătirea profesională şi vechimea în muncă;

– documente/adeverinţa în original din care să rezulte experienţa într-o funcţie de conducere a unei întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate horticultură sau silvicultură, de cel puţin 5 ani;

– cazier judiciar;

– aviz psihologic (apt psihologic) pentru exercitarea unei funcţii de conducere, aviz emis de un psiholog autorizat;

– adeverinţa medicală care să ateste faptul că este apt pentru exercitarea funcţiei de conducere;

– caracterizare a candidatului de la ultimul loc de muncă;

– dosar plic.

Candidaţii, vor depune dosarul pentru candidatură în intervalul 12.03.2014-17.03.2014. Dosarul va fi depus la sediul societătii din Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 171A, judeţul Dâmboviţa, în intervalul orar 8:00 – 16:00, iar în ziua de 17.03 până la ora 14:00. Rezultatul selectării va fi comunicat prin e-mail şi pe avizierul de la sediul societăţii, candidaţii declaraţi admişi urmând să fie contactaţi în vederea susţinerii unui interviu.